Valgprogram til Regionsrådsvalget den 21. november 2017

Kvalitet, tryghed og udvikling

FOR DE FLESTE er sygdom og ulykke ikke noget man tænker over dagligt. Men sygdom og ulykke kan ramme os alle, og når det sker, er det, vi har allermest brug for, tryghed. Tryghed for at lægen opdager symptomerne, tryghed for at hjælpen når frem i tide, tryghed for at vi får den rigtige behandling og tryghed for, at vi får hjælp til at komme videre bagefter.

 

For Konservative er denne tryghed omdrejningspunktet for alle de beslutninger, vi træffer for det danske sundhedsvæsen. Vi prøver altid at se sundhedssystemet fra patientens vinkel og tænke på, hvordan vi kan gøre hjælpen og behandlingsforløbet endnu bedre. Og vi overvejer løbende, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at arbejde i det danske sundhedsvæsen.

 

Vores sundhedspersonale er blandt verdens allerdygtigste, og sundhedssystemet har fået tilført mange ekstra midler de seneste år. Men samtidigt er opgaverne også blevet flere, simpelthen fordi vi lever længere, og der bliver flere ældre patienter, som ofte har flere kroniske lidelser samtidigt. Så hvis vi ikke forstår at bruge ressourcerne optimalt, går nogle af de gode kræfter til spilde. Vi har brug for dygtige og veluddannede medarbejder på alle pladser i sundhedsvæsenet. Vi vil derfor sikre, at Region Nordjylland altid er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde de kvalificerede medarbejdere, der er brug for.

 

Vi har brug for et tæt og stærkt samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger. Patienterne må selvfølgelig ikke opleve problemer i overgangene mellem kommune, region og privatpraktiserende læge. I dag skyldes mange problemer mangelfuld kommunikation og ufærdige rutiner.

 

Orden i økonomien

Vigtigst for Det Konservative Folkeparti er, at der er orden i økonomien. En sund og stærk økonomi er en helt afgørende forudsætning for hele tiden at kunne udvikle og forbedre servicen over for borgerne.

Konservative vil skabe mere effektivitet og reducerer bureaukratiet.

Vi vil derfor arbejde for:

 • At vi hele tiden får mest muligt for pengene.
 • At økonomien styres stramt.
 • At vi hele tiden sørger for at lære af andre, hvis de har gode resultater.
 • At sikrer lederskab og ledelse, da god ledelse er afgørende for det gode resultat.
 • At vi hele tiden tænker nyt og tænker erhvervslivet ind i de sammenhænge, hvor det giver mening.

1. Rigtig og hurtig hjælp

Når ulykken er ude, eller sygdommen slår til, er minutterne afgørende. Der vil selvfølgelig altid være lokale forskelle, og uforudsete hændelser kan opstå, men vi skal stræbe efter en så kort udrykningstid som overhovedet muligt. Hjælpen skal gennemsnitligt være fremme hurtigere end i dag. Responstider over 15 minutter er ikke acceptabelt. Vi skal minimere spildtiden og optimere indsatsen ved at sikre et højere serviceniveau og en større faglighed hos 112 med det formål, at ambulancen ikke ender hos en dreng med forstuvet ankel, mens en dame med en blodprop må vente på hjælpen. Der skal sende et fremskudt hospital ud, så behandlingen kan gå i gang så hurtigt som muligt, i de tilfælde hvor det er nødvendigt. Her er videokonference mellem ambulancerne og speciallægerne på hospitalerne en stor gevinst.

Borgerne har brug for at vide, at systemet fungerer, og at mennesket kommer før systemet i den førhospitale indsats. Det giver den tryghed, som er altafgørende for et sundhedsvæsen i topklasse.

Derfor vil Konservative:

 • Sikre et akutberedskab, hvor hjælpen er fremme på 9 minutter i gns. Ingen borgere skal vente mere end 15 minutter på hjælp.
 • Implementerer maksimale ventetider i akutmodtagelser og på skadestuer.
 • Arbejde for at vi får bedre dækning af den nationale ordning med lægehelikopter, samt sikre permanent national finansiering af lægebilerne.
 • Skabe en højere kvalitet i kontakten til 112 – faglighed, forståelse og fart er afgørende.
 • Have flere paramedicinere på vejene.
 • Videreudvikle tele-/videokontakt i ambulancen, så personalet i Fælles Akut Modtagelsen kan følge patienten tæt, så der ikke tabes vigtig tid.
 • Informere vedvarende om korrekt brug af 112 og 114.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kvalitet, tryghed og professionelt forløb

Ni ud af ti sundhedsproblemer bliver løst hos den praktiserende læge, men hvis man bliver alvorligt syg og skal på hospitalet, er det en oplevelse, man sjældent glemmer. Derfor er det vigtigt, at opholdet så vidt muligt bliver en god oplevelse, og at patienten og de pårørende fra første færd får en oplevelse af både tryghed, sammenhæng og professionalisme. Hospitalerne er / bør være fyrtårnene i vores sundhedssystem.

Behandlingsgarantien og det udvidede frie sygehusvalg har styrket patienternes rettigheder og muligheder i det danske sundhedssystem, ligesom det har styrket effektiviteten på sygehusene. Derfor er det også meget magtpåliggende for Konservative, at patienterne får et hurtigt tilbud om ”udvidet frit valg”, hvis ikke regionen selv kan løse opgaven hurtigt. På samme måde skal målet om udredning inden 4 uger efterleves. Her er 60 eller 70 pct. målopfyldelse ikke godt nok.

Pakkeforløbene inden for store sygdomsgrupper har givet patienterne tryghed og sundhedspersonalet sikkerhed. Vi må videre af den vej. Internt på hospitalerne kan vi gøre mere via en bedre ledelse samt mere ansvar til den enkelte, mindre spildtid og bedre kommunikation mellem afdelinger.

Døende borgere skal have en værdig afsked med livet. Derfor er det vigtigt med tilstrækkelig kapacitet på regionens hospice, som sammen med stillestuer på regionens sygehuse og de palliative teams, skal sikre fundamentet for gode patientforløb.

Derfor vil Konservative:

 • Aktivt opfylde behandlingsgarantien på en måned, med frit valg på offentlige og private sygehuse.
 • Reel diagnosegaranti på en måned med udvidet frit valg.
 • Sikre frie og lige adgang til behandling.
 • Lave flere sammenhængende ”pakkeforløb” for de store sygdomsgrupper.
 • Sikre at alle patienter reelt har en patientansvarlig læge.
 • Udbygge den fælles dansk elektronisk patientjournal, så både sygehuse, almen praksis og speciallæger har alle data til rådighed, hurtigt og effektivt.
 • Sikre døende borgere en værdig afsked med livet.
 • Indføre tydelige kvalitetskrav når sundhedsopgaver udbydes til private.
 • Udbygge og understøtte de telemedicinske løsninger, så vi udnytter de nye teknologier til at øge kvaliteten i behandlingen.
 • Øge fokus på den medicinske patient og sikre, at der er sengekapacitet nok til at alle kan tildeles en sengeplads på en sengestue.
 • Sikre højeste hygiejne- og rengøringsstandard på vores sygehuse.

 

 

 

 

 

 

3. En stærk og tilgængelig almen praksis.

Den praktiserende læge er nøglen til sundhedsvæsenet for den enkelte borger. Det er her, de fleste sundhedsproblemer bliver opdaget, og det er her, de fleste sundhedsproblemer bliver løst. Den praktiserende læge giver borgeren tryghed i dagligdagen og hjælper borgerne med at passe bedre på sig selv.

Det er en konservativ grundholdning, at vi skal tage ansvar for vores eget liv og ikke blot vente på, at myndighederne opsøger os for at finde ud af, om vi nu også har det godt. Men når noget viser sig at være i vejen, skal vi selvfølgelig få udredning og behandling sat i gang straks.

Konservative arbejder for, at vi sikre alle let adgang til almen praktiserende læge. Vi respekterer de praktiserende læger, som selvstændige læger, og vi vil understøtte den mangfoldighed der findes, for at servicere patienterne. Nogle læger ønsker at arbejde i solopraksis, mens andre ønsker et kompagniskab med andre. Endelig ønsker nogle at gøre deres gerning i stærke, lokale læge- og sundhedshuse, hvor kræfterne er samlet.

Konservative vil sikre alle borgere tilknytning til en praktiserende læge, og vi vil arbejde for, at det bliver så attraktivt at arbejde i almen praksis, at der ikke opstår mangel på læger.

Vi vil sikre efter- og videreuddannelse af de praktiserende læger og understøtte dannelse af kompetenceklyngerne, som vil gøre det lettere at tiltrække dygtige læger og andet sundhedsfagligt personale til tyndt befolkede områder, så vi sikrer det samme gode sundhedstilbud over hele regionen. Det vil sikre at færre bliver indlagt og vil frigive plads på hospitalerne til de større indgreb og alvorligt syge.

Derfor vil Konservative:

 • Gøre det attraktivt at arbejde i almen praksis, så der altid er tilstrækkeligt mange læger, til at dække behovet, også i de tyndt befolkede egne.
 • Sikre et godt samarbejde og en god dialog med de praktiserende læger.
 • Fremme læge-/sundhedshuse med brede kvalifikationer og høj tilgængelighed.
 • Øge muligheden for at den enkelte læge kan øge kapaciteten, ved at fjerne loftet over aktiviteten.
 • Skabe større inddragelse af sygeplejersker, fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale hos de praktiserende læger, som både kan øge kapaciteten og kvaliteten for patienterne.
 • Overdrage flere opgaver til de praktiserende læger – i dialog med lægerne.
 • Udbygge brugen af de diagnostiske centre til udredning af patienter.

 

 

 

 

4. Et markant løft til psykiatrien

Godt hver femte dansker har en eller anden form for psykisk sygdom, og diagnoser som depression, angst og stress sender hver dag 22 danskere på førtidspension. Det er både tragisk for den enkelte og dyrt for samfundet. Alligevel er psykiatrien stadig tabubelagt og får en noget sørgelig behandling i det danske samfund.

Hele psykiatrien skal have et kæmpe løft. Jo før en psykiatrisk udredning og behandling kommer i gang, jo bedre er chancerne for at blive helbredt. Og jo mere vi taler om de psykiske sygdomme, jo større bliver forståelsen fra omverdenen. Vi skal have enestuer og flere sengepladser til de alvorligt syge, så vi undgår, at de svære tilfælde ender i retspsykiatrien. Og så skal vi være bedre til at give differentierede tilbud, da vi alle er forskellige. Særligt psykiatriske patienter har behov for ro og stabilitet, og derfor er det uværdigt og uhensigtsmæssigt, at der stadig er patienter på flersengsstuer.

Lægemanglen præger også det psykiatriske område, men der er intet til hinder for, at vi søger hjælp fra andre relevante faggrupper end psykiatere, og dermed også får nye øjne på området.

Niveauet på det børne- og ungdomspsykiatriske område skal højnes. Ventelister til både diagnosticering og behandling skal minimeres mest muligt, idet halve og hele år er speciel lang tid i et barns liv.

Derfor vil Konservative:

 • Anvende mindre tvang og mindre medicin, men mere kognitiv behandling og terapi.
 • Ventetiderne skal nedbringes, og det udvidede frie valg skal understøttes – også i psykiatrien
 • Arbejde for at psykisk syge, som ikke er indlagt, får en værdig tilværelse gennem øget integration i samfundet.
 • Sikre let tilgængelighed til den døgnåbne psykiatriske skadestue.
 • Sikre tidligere opsporing af psykiske sygdomme.
 • Indrette enestuer og skabe flere sengepladser til den intensive psykiatri.
 • Inddrage andre faggrupper end psykiatere som fx psykologer.
 • Styrke indsatsen på det børne- og ungdomspsykiatriske område.
 • Fremme mere prestige i og forskning om psykiatrien.
 • At KRAM faktorerne inddrages mere i behandlingen (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), og at misbrugere også behandles for deres misbrug, når de er under behandling for deres psykiske lidelse.

 

 

 

 

 

5. En rivende regional udvikling

Regional udvikling handler for Konservative om at forandre for at bevare. Vi skal bevare styrkerne og det unikke ved hver enkelt egn, og vi skal samtidig tænke i nye udviklingsmuligheder. Det handler om infrastruktur, innovation og optimale rammebetingelser, og ikke om at give kunstigt åndedræt. Erhvervslivet ved bedst, hvor skoen trykker, når det kommer til at skabe bedre rammebetingelser og vækstmuligheder. Derfor er det kun naturligt, at erhvervslivet er stærkt repræsenteret i de regionale vækstfora.

Et højt uddannelsesniveau er af afgørende betydning for, at Nordjylland også kan klare sig i fremtiden. Derfor skal uddannelsesniveauet højnes i hele Nordjylland, og vi skal understøtte det nationale mål om at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, og 60 % skal have en videregående uddannelse.

Et afgørende element i Nordjyllands udvikling er infrastrukturen. Vi skal sammen med kommunerne forbinde borgerne til de store arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, til sygehusene og til lufthavnen. Her spiller NT og Nordjyske Jernbaner er nøglerolle.

Derfor vil Konservative:

 • Samarbejde mest muligt med det Nordjyske erhvervsliv.
 • Arbejde for at bureaukratiet nedbringes, så virksomhederne kan koncentrere sig, om det de skal.
 • Understøtte et højt uddannelsesniveau og fremme iværksætteri.
 • Fremme sundhedsinnovationen, bl.a. gennem samarbejde med Aalborg Universitet, så vi både styrker sundhedsvæsenet og erhvervslivet.
 • Fremme en infrastruktur som sikrer unges adgang til uddannelse.
 • Arbejde for en vestlig tredje Limfjordsforbindelse så hurtigt som muligt.
 • Fokusere på energibesparelser og grønne aftaler.
 • Lade en del af vækstmidlerne gå til bedre infrastruktur – ikke til lystfiskere.

 

 

 

 

 

6. En attraktiv arbejdsplads

En stor udfordring for Region Nordjylland med næsten 15.000 ansatte, er at tiltrække og fastholde personale, så vi har hænder og hoveder nok til at kunne servicere befolkningen.

Konservative i Region Nordjylland værdsætter de menneskelige ressourcer og ønsker til stadighed at fastholde og tiltrække engagerede og velkvalificerede medarbejdere. Med de mest moderne principper inden for ledelse og kommunikation skal vi sikre, at Regionens medarbejdere trives og udvikles til gavn for hele regionen.

Derfor vil Konservative:

 • Styrke videre- og efteruddannelsen.
 • Flytte faggrænser og skabe opgaveglidning.
 • Udnytte mulighederne for bruttoløntræk til forskellige personalegoder.
 • Fremme fleksible arbejdsplaner og medbestemmelse, samt giver mere medansvar til de kompetente medarbejdere.
 • Indføre ny teknologi, som både højner effektiviteten og øger arbejdsglæden.

 

 

 

7. En stærk hospitalsstruktur

Konservative i Nordjylland vil bevare den nuværende struktur med somatiske funktioner på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Det betyder, at der skal være aktivitet på matriklerne i Aalborg, Hobro, Farsø, Hjørring, Thisted, Frederikshavn, samt neurorehabilitering i Brønderslev og Gigt- og Rygcenter i Skagen.

Den daværende VK regerings beslutning om at bygge et nyt supersygehus i Aalborg Øst sikrer, at det Nordjyske hospitalsvæsen får et markant løft op i ”superligaen”. Hermed har vi fået muligheden for at skabe et nyt supersygehus i verdensklasse, hvor behandling, patient- og personaleforhold lever op til fremtidens krav. Vi skal derfor sikre, at vi inddrager den nyeste viden og forskning på området for nybyggeri og indretning.

Netop fordi nye hospitaler øger effektiviteten og der ved sikrer, at de menneskelige ressourcer udnyttes optimalt, er det vigtigt, at vi i Nordjylland får et nyt stort universitetshospital, for både somatik og psykiatri.

Regionshospital Nordjylland skal udbygges og opgraderes løbende. Etableringen af det ny Kvinde-Barn Hus i Hjørring, skal efterfølges af en ny behandlingsbygning og udbygges ifølge masterplanen for Sygehuset i Hjørring.

Regionshospital Nordjyllands matrikel i Thisted skal løbende udbygges og opgraderes. Den nye fælles akutmodtagelse blev etableret for at sikre akutsygehus i området, og bygningsmassen skal løbende tilpasses de fremtidige behov.

Aalborg Universitetshospitals matrikler i Himmerland skal bevares, også efter ibrugtagning af det nye Hospital i Aalborg Øst. Ortopædkirurgien i Farsø nyder højt anerkendelse, både nationalt og internationalt, og skal løbende udbygges. I Hobro er nærheden vigtig og der er gode fysiske rammer, men enkelte afdelinger skal opgraderes. Psykiatrien får helt nye og top moderne rammer, i forbindelse med opførelse af det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.